สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2563
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [40451]
 - การเลี้ยงสัตว์  [21541]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [22739]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [20904]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [22176]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [20933]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [20858]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [20363]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [20647]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [20916]
 - จำนวนประชากร 2562  [21513]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [21418]
 - อุทกภัย  [20470]
 - ภัยแล้ง  [20556]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [24180]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [22700]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [21595]
 - สหกรณ์การเกษตร  [19216]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [21021]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [20678]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [21202]
 - ข้อมูลปี 2551  [21285]
 
สำนักงานจังหวัด  [18859]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [22417]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 735,088

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [32718]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช ปี 2562
 [37013]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [27349]

- การคำนวณต้นทุนการผลิต [21947]

- ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร[27349]new
การตลาด
 - ราคาตลาด [15563]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [22255]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15854]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [16164]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [24145]
 - พื้นที่ชลประทาน [21449]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [23376]
 - จำนวนประชากร 2561 [20466]new
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [16949]
 - สถานการณ์น้ำ  [17017]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [20284]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [30057]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [25644]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [22073]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [21089]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [20822]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [20777]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [21039]
 - กลุ่มเกษตรกร [20926]
 - สหกรณ์การเกษตร [19827]
 - วิสาหกิจชุมชน [20990]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [20985]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [21995]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [20592]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [20389]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [19822]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [19670]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [26075] new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร