สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [30235]
 - การเลี้ยงสัตว์  [19012]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [19833]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [18524]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [19530]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [18517]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [18587]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [17900]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [18279]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [18683]
 - จำนวนประชากร 2562  [18979]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [18852]
 - อุทกภัย  [18360]
 - ภัยแล้ง  [18376]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [21120]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [19994]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [19131]
 - สหกรณ์การเกษตร  [17077]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [18924]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [18602]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [19070]
 - ข้อมูลปี 2551  [18973]
 
สำนักงานจังหวัด  [16903]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [19786]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 668,185

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [26989]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืชปี 2561
 [29507]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [23422]

- การคำนวณต้นทุนการผลิต [21478]

- ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร[23422]new
การตลาด
 - ราคาตลาด [15403]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [19768]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15668]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [13988]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [21187]
 - พื้นที่ชลประทาน [19211]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [19668]
 - จำนวนประชากร 2561 [19894]new
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [15038]
 - สถานการณ์น้ำ  [14882]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [18294]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [25928]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [22396]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [19633]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [18910]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [18617]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [18738]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [18862]
 - กลุ่มเกษตรกร [18713]
 - สหกรณ์การเกษตร [16560]
 - วิสาหกิจชุมชน [18756]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [18823]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [19640]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [18434]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [18043]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [17607]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [17718]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [25230]
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร