สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2560
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [6820]
 - การเลี้ยงสัตว์  [2755]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [3019]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [2764]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [2989]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [2815]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [2864]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [2818]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [2824]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [2622]
 - จำนวนประชากร  [2733]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [2639]
 - อุทกภัย  [2624]
 - ภัยแล้ง  [2715]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [3259]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [2921]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [2656]
 - สหกรณ์การเกษตร  [2502]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [2680]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [2559]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [2712]
 - ข้อมูลปี 2551  [2636]
 
สำนักงานจังหวัด  [2590]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [2915]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 512,896

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [4597]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2559[4564]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [3753]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [3412]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [2304]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [2817]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [2538]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [2296]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [3178]
 - พื้นที่ชลประทาน [2751]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [2869]
 - จำนวนประชากร [2845]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [2156]new
 - สถานการณ์น้ำ  [2021]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [2637]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [2038]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [3418]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [2758]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [2595]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [2672]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [2589]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [2643]
 - กลุ่มเกษตรกร [2649]
 - สหกรณ์การเกษตร [2496]
 - วิสาหกิจชุมชน [2711]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [2606]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [2800]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [2616]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [2610]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [2698]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2575]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [4278]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร