สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2560
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [5329]
 - การเลี้ยงสัตว์  [1599]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [1690]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [1581]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [1710]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [1635]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [1685]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [1721]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [1586]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [1499]
 - จำนวนประชากร  [1545]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [1467]
 - อุทกภัย  [1441]
 - ภัยแล้ง  [1469]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [1894]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [1651]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [1476]
 - สหกรณ์การเกษตร  [1477]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [1490]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [1429]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [1500]
 - ข้อมูลปี 2551  [1460]
 
สำนักงานจังหวัด  [1543]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [1658]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 499,962

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [2855]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2559[2858]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [2246]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [2072]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [1556]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [1613]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [1698]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [1293]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [1852]
 - พื้นที่ชลประทาน [1543]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [1647]
 - จำนวนประชากร [1619]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [1451]new
 - สถานการณ์น้ำ  [1296]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [1436]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [1405]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [2007]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [1552]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [1456]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [1508]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [1452]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [1484]
 - กลุ่มเกษตรกร [1507]
 - สหกรณ์การเกษตร [1458]
 - วิสาหกิจชุมชน [1550]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [1482]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [1559]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [1451]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [1461]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [1497]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [1402]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [2570]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร