สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [8625]
 - การเลี้ยงสัตว์  [4426]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [4821]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [4343]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [4680]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [4341]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [4464]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [4362]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [4409]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [4970]
 - จำนวนประชากร  [4617]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [4575]
 - อุทกภัย  [4668]
 - ภัยแล้ง  [4723]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [5351]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [4892]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [4720]
 - สหกรณ์การเกษตร  [4397]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [4718]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [4556]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [4720]
 - ข้อมูลปี 2551  [4614]
 
สำนักงานจังหวัด  [4390]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [4820]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 526,064

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [7225]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2560[6944]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [6033]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [5659]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [3645]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [4824]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [3862]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [3948]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [5354]
 - พื้นที่ชลประทาน [4774]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [4953]
 - จำนวนประชากร [4976]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [3421]new
 - สถานการณ์น้ำ  [3402]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [4553]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [3283]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [5632]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [4705]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [4510]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [4694]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [4694]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [4746]
 - กลุ่มเกษตรกร [4577]
 - สหกรณ์การเกษตร [4165]
 - วิสาหกิจชุมชน [4684]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [4680]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [4943]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [4741]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [4606]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [4564]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [4540]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [6762]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร