สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [14670]
 - การเลี้ยงสัตว์  [8767]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [9317]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [8839]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [9173]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [8796]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [8861]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [8456]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [8952]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [9456]
 - จำนวนประชากร  [9194]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [9079]
 - อุทกภัย  [9154]
 - ภัยแล้ง  [9063]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [10047]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [9456]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [9199]
 - สหกรณ์การเกษตร  [8393]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [9230]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [8962]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [9324]
 - ข้อมูลปี 2551  [9053]
 
สำนักงานจังหวัด  [8308]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [9471]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 568,712

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [13293]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืชปี 2561
 [12714]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [11245]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [10563]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [6677]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [9465]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [7066]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [7831]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [10222]
 - พื้นที่ชลประทาน [9164]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [9456]
 - จำนวนประชากร [9535]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [6504]new
 - สถานการณ์น้ำ  [6362]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [8795]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [6918]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [10729]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [9304]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [9114]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [9084]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [9263]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [9264]
 - กลุ่มเกษตรกร [9013]
 - สหกรณ์การเกษตร [7944]
 - วิสาหกิจชุมชน [9142]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [9130]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [9601]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [9172]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [9103]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [9018]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [8994]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [12573]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร