สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [28668]
 - การเลี้ยงสัตว์  [18287]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [19021]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [17923]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [18773]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [17808]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [17897]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [17038]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [17668]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [18179]
 - จำนวนประชากร  [18329]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [18233]
 - อุทกภัย  [17889]
 - ภัยแล้ง  [17862]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [20200]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [19267]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [18494]
 - สหกรณ์การเกษตร  [16539]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [18370]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [18016]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [18469]
 - ข้อมูลปี 2551  [18312]
 
สำนักงานจังหวัด  [16378]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [19037]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 642,712

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [25234]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืชปี 2561
 [26849]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [22139]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [20736]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [14953]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [19110]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15249]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [13435]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [20226]
 - พื้นที่ชลประทาน [18560]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [18863]
 - จำนวนประชากร [19306]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [14567]new
 - สถานการณ์น้ำ  [14292]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [17779]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [20520]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [21349]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [18901]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [18327]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [18050]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [18188]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [18284]
 - กลุ่มเกษตรกร [18105]
 - สหกรณ์การเกษตร [15937]
 - วิสาหกิจชุมชน [18158]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [18262]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [18879]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [17885]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [17513]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [17117]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [17332]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [23847]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร