สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [38516]
 - การเลี้ยงสัตว์  [20908]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [22022]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [20337]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [21518]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [20332]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [20364]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [19748]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [20103]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [20415]
 - จำนวนประชากร 2562  [20890]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [20758]
 - อุทกภัย  [19972]
 - ภัยแล้ง  [20104]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [23536]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [22153]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [21023]
 - สหกรณ์การเกษตร  [18739]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [20557]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [20205]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [20751]
 - ข้อมูลปี 2551  [20766]
 
สำนักงานจังหวัด  [18405]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [21745]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 713,690

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [30770]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืชปี 2561
 [34265]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [26150]

- การคำนวณต้นทุนการผลิต [21849]

- ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร[26150]new
การตลาด
 - ราคาตลาด [15546]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [21633]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15844]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [15606]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [23324]
 - พื้นที่ชลประทาน [20956]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [21671]
 - จำนวนประชากร 2561 [20332]new
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [16597]
 - สถานการณ์น้ำ  [16675]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [19858]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [29683]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [24876]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [21519]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [20588]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [20306]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [20297]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [20531]
 - กลุ่มเกษตรกร [20434]
 - สหกรณ์การเกษตร [18197]
 - วิสาหกิจชุมชน [20463]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [20497]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [21460]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [20145]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [19865]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [19301]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [19238]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [25947] new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร