สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [12332]
 - การเลี้ยงสัตว์  [6649]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [7069]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [6591]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [6908]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [6577]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [6677]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [6524]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [6650]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [7320]
 - จำนวนประชากร  [6915]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [6849]
 - อุทกภัย  [6964]
 - ภัยแล้ง  [7024]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [7740]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [7276]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [7038]
 - สหกรณ์การเกษตร  [6534]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [7042]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [6852]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [7131]
 - ข้อมูลปี 2551  [6863]
 
สำนักงานจังหวัด  [6476]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [7207]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 547,273

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [10443]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2560[9722]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [8670]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [8145]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [5149]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [7214]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [5464]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [5962]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [7823]
 - พื้นที่ชลประทาน [6988]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [7322]
 - จำนวนประชากร [7391]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [4972]new
 - สถานการณ์น้ำ  [4880]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [6700]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [4997]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [8321]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [7119]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [6844]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [6848]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [7038]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [7112]
 - กลุ่มเกษตรกร [6858]
 - สหกรณ์การเกษตร [6191]
 - วิสาหกิจชุมชน [6992]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [6888]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [7361]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [7023]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [6897]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [6888]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [6829]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [9799]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร