สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2560 ข่าวสารทางการเกษตร
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช
 - การเลี้ยงสัตว์ 
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  
 - ราคาเกษตรกรขายได้ 
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร new
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี 
- จำนวนประชากร
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ
 - อุทกภัย
 - ภัยแล้ง
 
ประชากรภาคเกษตร
- จำนวนประชากรภาคเกษตร
- จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร 
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
- กลุ่มเกษตรกร
- สหกรณ์การเกษตร
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
- งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
ข้อมูลปี 2550
- ข้อมูลปี 2551
 
สำนักงานจังหวัด
สำนักงานเกษตรจังหวัด
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 460,998

การผลิตทางการเกษตร
- การปลูกพืช 
- ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2559new
- สถานการณ์การผลิตพืช 
- การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด
การตลาด
 - ราคาตลาด
 - ราคาเกษตรกรขายได้
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร
 - พื้นที่ชลประทาน 
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน 
 - จำนวนประชากร 
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติnew
 - สถานการณ์น้ำ 
 - สถานการณ์น้ำเค็ม 
 - ภูมิอากาศประจำวัน new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.)
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
 - กลุ่มยุวเกษตรกร
 - กลุ่มเกษตรกร
 - สหกรณ์การเกษตร
 - วิสาหกิจชุมชน
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552)
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
- ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัดnew
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 

 
    รมช.กษ. แจงนโยบายสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยาง หนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหายางพารา หวังเพิ่มมูลค่าชและรักษาเสถียรภาพราคายาง อันจะส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
2010-08-24 
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หน้าแรก
                    

เรื่องน่ารู้
คู่มือการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.)

เรื่องย้อนหลัง                      อ่านต่อ

                      
• องค์ความรู้ด้านการเกษตร

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มก.

ข่าวแวดวงเกษตร

เทคนิคการปลูกพืช

คลังข้อมูล เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินออนไลน์

พันธุ์ข้าว

 คำนิยาม - คำศัพท์

รู้หรือไม่

ประเทศไทยเสียดุลการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศออสเตรเลียหรือไม่

ย้อนหลัง                               อ่านต่อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
Gallery  รูปภาพ

     - รูปผักผลไม้
     - รูปดอกไม้1    
     - รูปดอกไม้2

แผ่นพับการให้บริการข้อมูล สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร

สอบถาม/เสนอแนะ

    - ict20@hotmail.com  

ภาษา

    - English  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร