สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2560 ข่าวสารทางการเกษตร
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [3425]
 - การเลี้ยงสัตว์  [595]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [656]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [617]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [625]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [622]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [622]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [671]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [595]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [579]
 - จำนวนประชากร  [588]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [565]
 - อุทกภัย  [575]
 - ภัยแล้ง  [571]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [704]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [635]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [572]
 - สหกรณ์การเกษตร  [565]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [565]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [568]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [580]
 - ข้อมูลปี 2551  [575]
 
สำนักงานจังหวัด  [591]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [610]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 478,771

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [919]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2559[976]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [827]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [700]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [662]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [617]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [718]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [479]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [662]
 - พื้นที่ชลประทาน [586]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [631]
 - จำนวนประชากร [616]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [652]new
 - สถานการณ์น้ำ  [600]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [578]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [663]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [762]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [605]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [566]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [590]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [566]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [581]
 - กลุ่มเกษตรกร [588]
 - สหกรณ์การเกษตร [576]
 - วิสาหกิจชุมชน [586]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [576]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [591]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [566]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [564]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [561]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [572]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [990]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 

 
    รมช.กษ. แจงนโยบายสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยาง หนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหายางพารา หวังเพิ่มมูลค่าชและรักษาเสถียรภาพราคายาง อันจะส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
2010-08-24 
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หน้าแรก
                    

เรื่องน่ารู้
คู่มือการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.)

เรื่องย้อนหลัง                      อ่านต่อ

                      
• องค์ความรู้ด้านการเกษตร

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มก.

ข่าวแวดวงเกษตร

เทคนิคการปลูกพืช

คลังข้อมูล เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินออนไลน์

พันธุ์ข้าว

 คำนิยาม - คำศัพท์

รู้หรือไม่

ประเทศไทยเสียดุลการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศออสเตรเลียหรือไม่

ย้อนหลัง                               อ่านต่อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร