สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2560
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [4388]
 - การเลี้ยงสัตว์  [1109]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [1206]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [1117]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [1183]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [1123]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [1162]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [1195]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [1106]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [1044]
 - จำนวนประชากร  [1058]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [1019]
 - อุทกภัย  [1009]
 - ภัยแล้ง  [1039]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [1320]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [1151]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [1047]
 - สหกรณ์การเกษตร  [1040]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [1025]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [1019]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [1053]
 - ข้อมูลปี 2551  [1031]
 
สำนักงานจังหวัด  [1063]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [1146]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 490,888

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [1988]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2559[1954]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [1573]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [1396]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [1142]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [1130]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [1251]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [866]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [1269]
 - พื้นที่ชลประทาน [1068]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [1141]
 - จำนวนประชากร [1118]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [1081]new
 - สถานการณ์น้ำ  [973]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [1023]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [1097]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [1388]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [1098]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [1025]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [1086]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [1027]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [1051]
 - กลุ่มเกษตรกร [1075]
 - สหกรณ์การเกษตร [1015]
 - วิสาหกิจชุมชน [1102]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [1051]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [1070]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [1017]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [1022]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [1036]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [1008]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [1832]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร